តើយើងអាចបង្កើតកសិដ្ធាននៅក្នុងសមុទ្របានដោយរបៀបណា

Pacific or Japanese Scallops being grown by a company called the Sea Vision Group based Courtney, BC, Canada. This company, founded and owned by scientist Steve Cross, uses a method of aquaculture called IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture) in which several species are grown near each other, each contributing to the other or working to help the ecosystem. The scallops here are grown next to kelp and oysters.

Sharing is caring!


កសិករជាច្រើនបានចិញ្ចឹមសត្វ និងដាំដំណាំនៅក្នុងកសិដ្ធានលើដីរបស់ពួកគេ ។ ដូច្នេះតើវាអាចទៅរួចទេដើម្បីបង្កើតកសិដ្ធាននៅក្នុងសមុទ្រ?

មានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនបានចិញ្ចឹមត្រីទឹកសាប ដោយការភ្ញាស់ចេញពីពង ។ ពួកគេបានប្រលែងត្រីទាំងនោះចូលទៅក្នុង បឹង​ឬទន្លេ ហើយត្រីទាំងនោះក៏បានធំធាត់នៅទីនោះ ។ បន្ទាប់មកពួកគេបានទៅកាន់បឹង ឬទន្លេដើម្បីចាប់ត្រីដែលពួកគេបានចិញ្ចឹមនោះ ។

ឥឡូវនេះនៅប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែចិញ្ចឹមត្រីទឹកប្រៃ ដែលភាគច្រើនជាប្រភេទត្រីកន្ទុយលឿង ។ កសិករទាំងនោះបានភ្ញាស់ពួកវាចេញពីពង ។ ហើយជារឿយៗពួកគេតែងតែទៅអោយចំណីដល់ត្រីទាំងនោះ ដោយការលេងព្យ៉ាណូ ។ ព្រោះតែត្រីទាំងនោះបានដឹងច្បាស់ថា សំលេងព្យ៉ាណូមានន័យថានឹងមានអាហារមកដល់ ។

នៅពេលដែលត្រីទាំងនោះនៅតូច ពួកគេ (ជនជាតិជប៉ុន) បានដាក់ពួកវាចូលទៅក្នុងសមុទ្រក្បែឆ្នេរ ។ ហើយពួកត្រីទាំងនោះបានស្វែងរកចំណីដោយខ្លួនឯង ។​ ប៉ុន្តែកសិករក៏តែងតែដាក់ចំណីអោយពួកវាស៊ីផងដែរ ។ ពួកគេចាក់សំលេងព្យ៉ាណូ ហើយត្រីទាំងនោះបានដឹងរួចមកហើយថាសំលេងព្យ៉ាណូមានន័យថាដូចម្ដេច ។ បន្ទាប់មកពួកវាក៏ហែលសំដៅរកប្រភពនៃសំលេងព្យ៉ណូនោះ ។ ក្នុងពីបីខែបន្ទាប់មក នៅពេលដែលត្រីទាំងនោះធំធាត់ កសិករទាំងនោះបានចាក់សំលេងព្យ៉ាណូម្ដងទៀត ។ ពពួកត្រីក៏បានហែលសំដៅទៅរកពួកគេ បន្ទាប់មកពួកគេក៏ចាប់ត្រីទាំងនោះទៅ ។ ប្រជាជនជប៉ុនទទួលបានផលប្រម៉ាណ១៥%ពីកសិដ្ធានក្នុងសមុទ្ររបស់ពួកគេ​ ។

Pacific or Japanese Scallops being grown by a company called the Sea Vision Group based Courtney, BC, Canada. This company, founded and owned by scientist Steve Cross, uses a method of aquaculture called IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture) in which several species are grown near each other, each contributing to the other or working to help the ecosystem. The scallops here are grown next to kelp and oysters.

ប្រភព៖ Facts & Figures

Facebook Comments

Sharing is caring!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*